REGULAMIN PROMOCJI W SKLEPIE INTERNETOWYM SKLEP.ASANASPA.PL

§ 1
ORGANIZATOR PROMOCJI
Organizatorem promocji w sklepie internetowym sklep.asanaspa.pl  jest Asana Spa Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Literatów 6/19, zwany dalej właścicielem sklepu.

§ 2
CZAS TRWANIA I MIEJSCE PROMOCJI
1. Promocja trwają okresowo. Termin rozpoczęcia każdej organizowanej przez sklep online promocji jest podawany na stronach www sklepu.

§ 3
ZASADY PROMOCJI

1. Każdemu Uczestnikowi promocji, który spełnia wymagania określone w § 4 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, zostaną wysłane produkty objęte promocją lub zostaną naliczone stosowne rabaty przy zakupach w sklepie.

2. W ramach promocji w jednym okresie można skorzystać tylko z jednej wybranej promocji. Przydzielone rabaty nie są przydzielane trwale i nie kumulują się.

§ 4
UCZESTNICTWO W PROMOCJI

1. Uczestnikiem promocji może być:
Klient sklepu sklep.asanaspa.pl, czyli osoba fizyczna, której właściciel sklepu na podstawie określonych przez siebie warunków daje możliwość korzystania z ofert promocyjnych i specjalnych w sklepie sklep.asanaspa.pl. Osoba taka wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującym na terenie RP prawodawstwem. Przetwarzanie danych osobowych ma na celu realizujące promocji w sklepie sklep.asanaspa.pl.

2. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest:
1) dokonanie transakcji bezgotówkowej lub gotówkowej na warunkach określonych w Regulaminie sklepu.

3. Uczestnikiem promocji nie mogą być podmioty gospodarcze.

§ 5
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Każdemu Uczestnikowi promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem, która powinna być złożona w jeden z następujących sposobów:
1) osobiście w Placówce operatora sklepu – Al. Nadwiślańska 29b, 05-410 Józefów,
2) w formie pisemnej – listem wysłanym na adres: Al. Nadwiślańska 29b, 05-410 Józefów.
3) telefonicznie – na numery telefonu +48 607 904 693
4) za pomocą poczty elektronicznej: jozefow@asanaspa.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne Uczestnika promocji oraz powód reklamacji.
3. Sklep ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedawca zapewnia ochronę danych osobowych uczestników promocji i oświadcza, że wykorzystanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników promocji będzie Sprzedawca – firma Asana Spa Sp. z o.o..
2. Warunki Regulaminu promocji zostaną udostępnione na stronach internetowych www.sklep.asanaspa.pl